GDPR

ZÁSADA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MINEWORKS s.r.o. se sídlem Vazová 2636, 688 01 Uherský Brod, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C88160 dne 18. 2. 2013 (dále jen „Společnost“), nebere ochranu soukromí na lehkou váhu. Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;

 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;

 • v přiměřeném rozsahu;

 • přesné a aktualizované;

 • po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost velmi důležité. Proto Vás na této stránce budeme informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak dlouho Vaše údaje uchováváme, na koho se můžete obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti, jak můžete zpracování ovlivnit, jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny a poradíme Vám, i  kde si na nás případně můžete stěžovat. Dále zde můžete zjistit vše o námi používanými cookies a dalších službách.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Společnost oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo zpracování společnosti ukládá zákonná povinnost.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti. Společnost v případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

KONTAKT

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Datová schránka: qkbaa2n
e-mail: posta@uoou.cz
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

 

OBCHODNÍ PARTNER

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste se Společností ve smluvním vztahu jako podnikatel nebo s námi jinak spolupracujete (a jste-li fyzická osoba, případně dochází-li ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících právnickou osobu) mohou být Společností zpracovávány Vaše osobní údaje na právním základě plnění právních povinností, oprávněného zájmu Společnosti a také plnění smluvního vztahu zejména pro tyto účely:

 • Komunikace s právnickou osobou prostřednictvím nominovaných osob;

 • Marketingová komunikace;

 • Ochrana vlastních nároků;

 • Plnění zákonných povinností;

 • Plnění smluvního vztahu;

 • Předcházení podvodnému jednání a obrana v případném sporu;

 • Účetní a daňové účely;

 • Vymáhání pohledávek;

 • Zabezpečení sítí a informačních systémů;

 • Zákaznická podpora;

 • Zasílání nabídek dalších produktů a služeb.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení);

 • IČO/DIČ

 • Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon);

 • Údaje o bankovním spojení;

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.

Osobní údaje jsou ve Společnosti zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve Společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů Společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Seznam příjemců osobních údajů obchodních partnerů Společnosti je dostupný na vyžádání.

Za určitých podmínek je Společnost oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je odpovědný za řádné poučení svých zaměstnanců, zákazníků a dalších fyzických osob podílejících se na straně obchodního partnera na spolupráci se Společností o zpracování osobních údajů Společností.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna, jakožto správce osobních údajů, uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Údaje podléhající archivaci dle zvláštních právních předpisů budou zpracovávány po dobu, kterou stanovují zvláštní právní předpisy.

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let, v některých případech po dobu 15 let, od ukončení smluvního vztahu

Zasílání nabídek dalších produktů a služeb

v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

 

Uvedený výčet není kompletní, další zvláštní a prováděcí předpisy mohou stanovit speciální lhůty i pro některé další dokumenty.

K likvidaci dojde do 30 dnů od žádosti subjektů údajů, je-li žádost oprávněná, nebo do 2 měsíců od ukončení zpracování.

*Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

ZAMĚSTNANEC

Při plnění pracovně-právního vztahu se zaměstnanci Společnosti zpracovává osobní údaje zaměstnanců v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, se kterými jsou zaměstnanci seznamováni.

Přesná specifikace rozsahu zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, účelů jejich zpracování, doby, po kterou jsou zpracovávány, a příslušná poučení jsou nedílnou součástí dokumentu Činnosti zpracování osobních údajů – zaměstnanec, se kterým jsou zaměstnanci seznámeni.

 

ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud máte zájem stát se spolu s námi součástí týmu Společnosti, mohou být Společností zpracovávány Vaše osobní údaje na právním základě: plnění právních povinností, oprávněného zájmu Společnosti a také jednání o uzavření smlouvy zejména pro tyto účely:

 • Náborový proces;

 • Uzavření pracovní smlouvy;

 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Společnost plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno;

 • Příjmení;

 • Místo narození;

 • Adresa;

 • Kontakt;

 • Věk;

 • Datum narození;

 • Státní příslušnost;

 • Zdravotní omezení s ohledem na výkon práce;

 • Údaje uvedené v životopise zájemce;

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.

Osobní údaje jsou ve Společnosti zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve Společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Společnost nepředává osobní údaje uchazečů o zaměstnání žádným dalším zpracovatelům osobních údajů.

Za určitých podmínek je Společnost oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování (max. 1 rok od doručení životopisu) a dále po dobu, na kterou dal uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

NÁVŠTĚVNÍK WEBU

POUŽITÍ COOKIES A DALŠÍCH SLUŽEB

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům.  Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy konkrétně jste navštívil danou stránku.

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší (cookies pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Společnost cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti stránek.

Na Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

 • Permanentní cookie (Persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnosti nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:                                                                                                             

 

NÁVŠTĚVNÍK AREÁLU SPOLEČNOSTI

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud nás navštívíte v areálu Společnosti, mohou být Společností zpracovávány Vaše osobní údaje na právním základě plnění právních povinností, oprávněného zájmu Společnosti zejména pro tyto účely:

 • Ostraha – ochrana majetku správce;

 • Ochrana bezpečí zaměstnanců;

 • Předcházení podvodnému jednání a zneužívání služeb;

 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Společnost plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpracovává následující osobní údaje:

 • Kamerový záznam;

  a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve Společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Seznam příjemců osobních údajů návštěvníků areálu je dostupný na vyžádání.

Za určitých podmínek je Společnost oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování a dále po dobu běhu promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Kamerový záznam je uchováván maximálně po dobu 31 dní.